Kế toán cho doanh nghiệp


Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp

1.Tư  vấn thiết lập hồ sơ thuế ban đầu

 • Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế
 • Đứng tên kế toán trưởng, mua hoá đơn, sổ sách kế toán
 • Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế ( Áp dụng cho 24 Quận, Huyện thuộc TP.HCM )
2. Báo cáo thuế hàng tháng & quý
 • Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra hàng tháng.
 • Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng.
 • In báo cáo thuế GTGT hàng tháng
 • In báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng.
 • Lập báo cáo thuế TNDN tạm tính, báo cáo thuế thu nhập cá nhân hàng quý.
3. Viết sổ sách kế toán và Quyết toán thuế năm
 • Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán bao gồm: sổ nhật ký chung, sổ cái.
 • Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ
 • Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
 • Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương
 • Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm
 • Lập Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn năm.
 • Đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu cho năm mới.
 • Lập tờ khai thuế môn bài cho năm mới.
4. Cho thuê kế toán trưởng
 • Cho thuê kế toán trưởng
 • Tư vấn, tuyển dụng kế toán viên